IL Download Manager 3.0.11

IL Download Manager 3.0.11

Image-Line bvba – Shareware – Windows
ra khỏi 6 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating

Tổng quan

IL Download Manager là một Shareware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Image-Line bvba.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.477 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của IL Download Manager là 3.0.11, phát hành vào ngày 15/12/2015. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 3.0.11, được sử dụng bởi 55 % trong tất cả các cài đặt.

IL Download Manager đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của IL Download Manager đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho IL Download Manager!

Cài đặt

người sử dụng 1.477 UpdateStar có IL Download Manager cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại